Παρουσίαση για τον ρόλο του Διερμηνέα από το ΣΔΕΝΓ στο ειδικό σχολείο Πεύκης.